Algemene voorwaarden

Inhoud

Definities

 1. Design Pixels: Design Pixels, gevestigd te Landgraaf onder KvK nr. 82699178.
 2. Klant: degene met wie Design Pixels een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Design Pixels en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Diensten: website-ontwerp, website-ontwikkeling en gerelateerde digitale diensten aangeboden door Design Pixels.
 6. Overeenkomst: de afspraak of contract tussen Design Pixels en de Klant.
 7. Strippenkaart: een vooraf betaald tegoed voor het afnemen van diensten van Design Pixels.
 8. Schriftelijk: per e-mail, brief of ander geschreven medium.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Design Pixels, zowel nu als in de toekomst.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. Design Pixels zal de klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.
 5. De actuele versie van deze voorwaarden is te allen tijde te raadplegen op https://designpixels.nl/algemene-voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Design Pixels zijn vrijblijvend, wat betekent dat Design Pixels het recht heeft om de voorwaarden te wijzigen of het aanbod in te trekken, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Design Pixels kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 6. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, prijswijzigingen van gebruikte software of diensten van derden, of andere externe factoren die de kosten van de dienstverlening beïnvloeden. Design Pixels zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 7. Voor bepaalde doorlopende diensten, zoals website-onderhoud, kan een automatische verlenging van toepassing zijn. Dit zal expliciet worden vermeld in de betreffende aanbieding of overeenkomst.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Design Pixels zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in geval van een fout in de prijsstelling of onvoorziene omstandigheden. Design Pixels zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Design Pixels slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. Onder schriftelijke bevestiging wordt verstaan: een ondertekend document, een e-mail van een bevoegd persoon, of een andere vorm van elektronische bevestiging waarbij de identiteit van de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Design Pixels een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, of wanneer Design Pixels uitvoering aan een opdracht geeft. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. In geval van gedeeltelijke aanvaarding van een offerte, is Design Pixels slechts gebonden aan de gedeeltelijk aanvaarde offerte indien zij hiermee schriftelijk instemt.

Prijzen en Betalingen

 1. Alle prijzen die Design Pixels hanteert zijn in euro’s. Design Pixels is vrijgesteld van btw onder de kleine ondernemingsregeling (KOR), waardoor geen btw wordt berekend of doorgerekend aan de klant. Eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Design Pixels hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Design Pixels te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Design Pixels vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Design Pixels, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Design Pixels een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Design Pixels is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Design Pixels de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Design Pixels heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Design Pixels prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Design Pixels op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 12. Na goedkeuring van de offerte is de klant verplicht een aanbetaling te doen van 35% van de totaalsom. De resterende 65% van het totaalbedrag is verschuldigd na oplevering van het project of de dienst.
 13. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden pas te starten na ontvangst van de aanbetaling.
 14. Indien de klant de betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Design Pixels zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.
 15. Bij gebruik van een strippenkaart wordt de tijd afgerond en in rekening gebracht in blokken van 5 minuten. Aangebroken blokken worden als volledige blokken gerekend.
 16. Een strippenkaart is geldig voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Ongebruikte tijd op de strippenkaart vervalt na deze periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 17. De strippenkaart kan worden gebruikt voor aanpassingen, updates, en onderhoud aan de website, maar is niet geldig voor de ontwikkeling van een nieuwe website en redesign van een bestaande website.
 18. Design Pixels stelt voor elke klant een digitale omgeving beschikbaar waarin het actuele saldo van de strippenkaart zichtbaar is. De klant kan hier zelf het resterende tegoed inzien en bijhouden. Desondanks behoudt Design Pixels zich het recht voor om de klant te informeren wanneer het saldo bijna op is.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen na factuurdatum, dan is Design Pixels gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt verrekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Design Pixels. De incassokosten bedragen minimaal € 40,00.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Design Pixels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Design Pixels op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Design Pixels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Design Pixels te betalen.
 7. Bij niet-betaling behoudt Design Pixels zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen of juridische stappen te ondernemen. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant.
 8. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen bij niet-betaling, zonder dat dit de klant ontslaat van zijn betalingsverplichting.

Opschortingsrecht

 1. Voor zakelijke klanten (niet-consumenten): De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij er sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Design Pixels.
 2. Voor consumenten: Consumenten behouden hun wettelijke rechten met betrekking tot opschorting van verplichtingen, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
 3. Design Pixels behoudt zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten indien de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, zoals beschreven in de paragraaf “Gevolgen niet tijdig betalen”.
 4. Beide partijen erkennen dat opschorting alleen als uiterste middel mag worden gebruikt en dat zij zich zullen inspannen om eventuele geschillen in goed overleg op te lossen.

Verrekening

 1. Voor zakelijke klanten (niet-consumenten): De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf doet afstand van zijn recht om een schuld aan Design Pixels te verrekenen met een vordering op Design Pixels. Dit betekent dat zakelijke klanten verplicht zijn om facturen van Design Pixels volledig te betalen, ongeacht of zij menen een tegenvordering op Design Pixels te hebben.
 2. Voor consumenten: Consumenten behouden hun wettelijke rechten met betrekking tot verrekening, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
 3. Design Pixels behoudt zich het recht voor om vorderingen op de klant te verrekenen met eventuele schulden aan de klant, ongeacht of deze vorderingen opeisbaar zijn.
 4. In het geval van een geschil over een factuur of dienst, verplicht de klant zich om het onbetwiste deel van de factuur tijdig te betalen, terwijl het betwiste deel in goed overleg wordt opgelost.

Garantie en aard van de dienstverlening

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Design Pixels enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. Een inspanningsverplichting betekent dat Design Pixels zich naar beste vermogen zal inzetten om de overeengekomen diensten te leveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis, ervaring, en middelen. Design Pixels kan echter niet garanderen dat een bepaald resultaat zal worden bereikt.
 3. Voorbeelden van inspanningsverplichtingen in onze dienstverlening zijn:
  a) Het ontwerpen van een website volgens de wensen van de klant
  b) Het ontwikkelen van functionaliteiten voor een website
  c) Het uitvoeren van onderhoud en updates aan een website
 4. Design Pixels streeft altijd naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. Als de klant niet tevreden is met het geleverde werk, zal Design Pixels zich inspannen om, binnen redelijke grenzen, aanpassingen te maken om aan de wensen van de klant te voldoen.
 5. Specifieke resultaten, zoals een bepaald aantal bezoekers van een website of een specifieke ranking in zoekmachines, kunnen niet worden gegarandeerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Design Pixels.
 6. Design Pixels garandeert wel dat de geleverde diensten voldoen aan de algemeen geldende professionele standaarden in de branche.
 7. Eventuele garanties op geleverde producten of diensten van derden worden beperkt tot de garantie die deze derden verstrekken.

Website Beveiliging

 1. Design Pixels spant zich in om de websites die zij ontwikkelt en onderhoudt te voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen onder meer omvatten: sterk wachtwoordbeleid, mogelijkheid tot multi-factor authenticatie (MFA), verplaatsing van de login-pagina, installatie van een security plugin, regelmatige backups, en implementatie van firewall-instellingen.
 2. De klant erkent en aanvaardt dat absolute veiligheid in de digitale omgeving niet kan worden gegarandeerd. Design Pixels kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beveiligingsinbreuken, dataverlies of schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot de website of de servers waarop deze is gehost.
 3. Design Pixels is niet verantwoordelijk voor beveiligingskwetsbaarheden die ontstaan door:
  a) Acties of nalatigheden van de klant of door de klant ingeschakelde derden.
  b) Het niet tijdig installeren van updates of patches door de klant.
  c) Het gebruik van verouderde of niet-ondersteunde software door de klant.
  d) Kwetsbaarheden in software of systemen van derden waarop Design Pixels geen invloed heeft.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van wachtwoorden, het up-to-date houden van de website en alle geïnstalleerde plugins, en het nemen van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals het maken van eigen backups.
 5. Design Pixels adviseert de klant om een adequaat beveiligingsbeleid te hanteren en regelmatig beveiligingsaudits uit te laten voeren door gespecialiseerde derde partijen.
 6. In geval van een ontdekte beveiligingskwetsbaarheid zal Design Pixels de klant zo spoedig mogelijk informeren en, indien binnen haar macht, maatregelen nemen om de kwetsbaarheid te verhelpen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen aan de klant worden doorberekend, tenzij de kwetsbaarheid direct te wijten is aan een fout van Design Pixels.
 7. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de beveiligingsmaatregelen periodiek aan te passen aan de laatste stand van de techniek en bedreigingen. De klant wordt geacht hiermee akkoord te gaan.
 8. De klant vrijwaart Design Pixels voor alle aanspraken van derden die verband houden met beveiligingsinbreuken of dataverlies, tenzij deze direct te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Design Pixels.

Gebruik van software van derden

 1. Design Pixels maakt voor haar dienstverlening gebruik van diverse software en tools van derden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  – Bricks (thema en page builder)
  – WordPress (content management systeem)
  – Crocoblock
  – WooCommerce
 2. De lijst van gebruikte software en tools kan van tijd tot tijd wijzigen, afhankelijk van technologische ontwikkelingen en de behoeften van specifieke projecten. Een actuele lijst is op verzoek beschikbaar.
 3. Design Pixels kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de continuïteit, functionaliteit, of ondersteuning van software en tools van derden.
 4. In het geval dat een softwareontwikkelaar of leverancier besluit om een product of dienst te discontinueren, aan te passen, of de ondersteuning ervan te beëindigen, zal Design Pixels:
  a) De klant zo spoedig mogelijk informeren over de situatie.
  b) Zich naar beste vermogen inspannen om een passende oplossing of alternatief te vinden.
  c) Indien nodig, in overleg met de klant, een plan opstellen voor migratie of aanpassing van de website.
 5. Eventuele kosten die voortvloeien uit noodzakelijke aanpassingen als gevolg van veranderingen in software van derden, komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 6. Design Pixels is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het discontinueren, aanpassen, of beëindigen van ondersteuning van software van derden.
 7. Design Pixels adviseert klanten om regelmatig backups te maken van hun website en content, om risico’s te beperken in geval van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot software van derden.
 8. Bij het aangaan van de overeenkomst erkent de klant op de hoogte te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van software van derden en accepteert deze risico’s.

Hosting en Beschikbaarheid

 1. Design Pixels maakt gebruik van externe hostingproviders voor het hosten van websites en andere digitale diensten.
 2. Hoewel Design Pixels streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de websites en diensten, kan Design Pixels niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele downtime of onderbrekingen in de dienstverlening die worden veroorzaakt door de hostingprovider.
 3. Onderhoud aan servers, netwerken en andere systemen van de hostingprovider kan leiden tot tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van websites en diensten. Design Pixels zal, waar mogelijk, klanten vooraf informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden.
 4. In geval van onverwachte downtime of onderbrekingen zal Design Pixels:
  a) Zo snel mogelijk contact opnemen met de hostingprovider om de situatie te beoordelen.
  b) De klant informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking, voor zover deze informatie beschikbaar is.
  c) Zich naar beste vermogen inspannen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen, voor zover dit binnen de invloedssfeer van Design Pixels ligt.
 5. Design Pixels is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit onderbrekingen in de beschikbaarheid van websites of diensten als gevolg van problemen bij de hostingprovider.
 6. In het geval van herhaaldelijke of langdurige onderbrekingen zal Design Pixels in overleg met de klant zoeken naar passende oplossingen, waaronder mogelijk het overwegen van alternatieve hostingproviders.
 7. Design Pixels adviseert klanten om kritieke gegevens regelmatig te back-uppen en, waar nodig, eigen continuïteitsmaatregelen te treffen.
 8. Eventuele compensatie voor downtime is beperkt tot hetgeen de hostingprovider in dergelijke gevallen aanbiedt, tenzij anders overeengekomen in een specifiek Service Level Agreement (SLA) tussen Design Pixels en de klant.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Design Pixels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Design Pixels heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verantwoordelijkheden van Design Pixels.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Onder schriftelijk akkoord wordt verstaan: een ondertekende offerte, een bevestigende e-mail, of een ander schriftelijk communicatiemiddel.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Design Pixels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat onder andere het tijdig aanleveren van alle benodigde informatie, materialen en toegangen.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Design Pixels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en in het juiste formaat aanleveren van alle content (teksten, afbeeldingen, etc.) die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Vertraging in het aanleveren van content kan leiden tot vertraging in de oplevering.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn mogelijk, maar kunnen leiden tot aanpassing van de prijs en/of de oplevertermijn. Design Pixels zal de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 8. Design Pixels behoudt zich het recht voor het ontwerp van de website van de klant voor onbepaalde tijd op te nemen en tentoon te stellen in het portfolio op de website van Design Pixels, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 9. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de diensten geleverd door Design Pixels blijven eigendom van Design Pixels, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant verkrijgt een niet-exclusieve licentie om het geleverde werk te gebruiken voor het overeengekomen doel.
 10. Design Pixels zal de klant regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het project en zal de klant consulteren bij belangrijke beslissingen die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Duur van de overeenkomst en termijnen

 1. De overeenkomst tussen Design Pixels en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:
  a) Voor zakelijke klanten (niet-consumenten): 2 maanden
  b) Voor consumenten: 1 maand
  Design Pixels zal de klant tijdig informeren over de naderende afloop van de bepaalde tijd en de mogelijkheid tot opzegging.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Design Pixels schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn gunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
 4. Design Pixels zal zich inspannen om alle overeengekomen termijnen te halen, maar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van termijnoverschrijding, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant is verplicht om alle gegevens en bescheiden, welke Design Pixels naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Design Pixels ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de klant.
 4. Indien en voor zover de klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Voor consumenten geldt eveneens een opzegtermijn van 1 maand voor het opzeggen van een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd.
 3. Design Pixels kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen deze termijn verzetten.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via e-mail of aangetekende brief. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de opzegging.
 5. Bij opzegging van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.
 6. In geval van opzegging zijn beide partijen verplicht zich in te spannen om de overdracht van werkzaamheden aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde partij zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 7. Indien er sprake is van een hosting- of onderhoudsdienst, zal Design Pixels na beëindiging van de overeenkomst alle bestanden en gegevens die toebehoren aan de klant beschikbaar stellen voor overdracht, tenzij anders overeengekomen.
 8. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zonder dat Design Pixels tot enige schadevergoeding gehouden is.
 9. Bij voortijdige beëindiging door de klant heeft Design Pixels recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Design Pixels zijn toe te rekenen.

Intellectueel eigendom

 1. Design Pixels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, websites, broncode, en andere materialen of (elektronische) bestanden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Pixels (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Design Pixels behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. In geval van overtreding van de in dit artikel opgenomen bepalingen is de klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Design Pixels ter hoogte van € 5.000 per overtreding, onverminderd het recht van Design Pixels om schadevergoeding te vorderen.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst dient de klant alle materialen en bestanden die onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van Design Pixels, te verwijderen van alle systemen en gegevensdragers, tenzij partijen anders overeenkomen.
 7. Voor elke inbreuk op de aan Design Pixels toekomende intellectuele eigendomsrechten is de klant een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Design Pixels om schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien de klant content aanlevert die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten van derden, vrijwaart de klant Design Pixels voor alle aanspraken van derden in verband met deze rechten.
 9. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de voor de klant ontwikkelde website of onderdelen daarvan te gebruiken ten behoeve van eigen publiciteit en/of promotie, tenzij anders overeengekomen.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Design Pixels een onmiddellijk opeisbare boete.
  a) Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  b) Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 1% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van 100% van het oorspronkelijke boetebedrag.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Design Pixels waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 5. Design Pixels behoudt zich het recht voor om, in plaats van de boete te innen, volledige schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan het boetebedrag.
 6. De boete zoals genoemd in dit artikel is direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is.
 7. Design Pixels is gerechtigd dit boetebeding aan te passen indien gewijzigde omstandigheden dit noodzakelijk maken. In geval van aanpassing zal Design Pixels de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Design Pixels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Design Pixels geleverde producten en/of diensten.
 2. Deze vrijwaring geldt ook voor aanspraken die voortvloeien uit:
  a) Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door de klant verstrekte materialen of  instructies.
  b) Onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de door Design Pixels geleverde producten of diensten door de klant of door derden met toestemming van de klant.
  c) Schending van wet- en regelgeving door de klant in verband met het gebruik van de geleverde producten of diensten.
 3. Indien Design Pixels door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Design Pixels zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 4. De klant is verplicht om aan Design Pixels alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die nodig is voor het voeren van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden.
 5. Indien de klant in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Design Pixels, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Design Pixels en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
 6. De vrijwaring in dit artikel geldt niet indien de aanspraken van derden te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van Design Pixels.
 7. In het geval dat Design Pixels een beroep doet op deze vrijwaringsclausule, zal Design Pixels de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 8. Deze vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Design Pixels en de klant van kracht.

Klachten

 1. De klant dient een door Design Pixels geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Design Pixels daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Design Pixels uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Design Pixels in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Design Pixels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend via [e-mailadres] of per aangetekende post naar het adres van Design Pixels.
 8. Design Pixels zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de verwachte afhandelingstermijn.
 9. Design Pixels streeft ernaar om klachten binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant hierover geïnformeerd worden met een toelichting en een nieuwe indicatie van de afhandelingstermijn.
 10. Indien een klacht niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, vervalt het recht van de klant om herstel, vervanging of schadeloosstelling te vorderen.
 11. Een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op, tenzij Design Pixels schriftelijk anders aangeeft.
 12. Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Design Pixels, zal Design Pixels naar haar keuze of de geleverde producten of diensten kosteloos herstellen of vervangen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Design Pixels. Onder schriftelijk wordt verstaan: per aangetekende post of per e-mail naar koen.kerkvliet@designpixels.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Design Pixels ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. De klant dient zich ervan te vergewissen dat de ingebrekestelling is ontvangen, bijvoorbeeld door een ontvangstbevestiging te vragen.
 3. Een ingebrekestelling dient tenminste te bevatten:
  a) Een duidelijke omschrijving van de tekortkoming(en).
  b) Een redelijke termijn waarbinnen Design Pixels de gelegenheid krijgt om de tekortkoming(en) te herstellen.
 4. De in lid 3 sub b genoemde termijn is in ieder geval 14 dagen, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 5. Design Pixels zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling een ontvangstbevestiging sturen en aangeven hoe en binnen welke termijn de klacht behandeld zal worden.
 6. Indien een ingebrekestelling niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, kan Design Pixels de ingebrekestelling als niet-ontvangen beschouwen en hoeft zij niet over te gaan tot herstel van de gestelde tekortkomingen.
 7. Een ingebrekestelling schort de betalingsverplichting van de klant niet op, tenzij Design Pixels schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien Design Pixels binnen de gestelde termijn niet overgaat tot herstel, dient de klant Design Pixels een laatste redelijke termijn te geven alvorens zich op een tekortkoming te kunnen beroepen.
 9. Het niet naleven van de voorwaarden in dit artikel kan leiden tot verval van rechten van de klant, waaronder het recht om zich te beroepen op een tekortkoming van Design Pixels.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Design Pixels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Design Pixels verschuldigd zijn.
 2. Onder “meerdere klanten” wordt verstaan: twee of meer natuurlijke of rechtspersonen die gezamenlijk een overeenkomst met Design Pixels aangaan.
 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat Design Pixels elk van de klanten kan aanspreken voor het gehele verschuldigde bedrag, ongeacht eventuele onderlinge afspraken tussen de klanten over de verdeling van kosten of verantwoordelijkheden.
 4. Betaling door één van de hoofdelijk aansprakelijke klanten bevrijdt de overige klanten van hun betalingsverplichting jegens Design Pixels voor het betreffende bedrag.
 5. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor eventuele aanvullende kosten, zoals rente, incassokosten of schadevergoedingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 6. Indien één van de klanten niet in staat is te betalen, zijn de overige klanten verplicht het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Eventuele onderlinge afspraken of overeenkomsten tussen de klanten hebben geen invloed op hun hoofdelijke aansprakelijkheid jegens Design Pixels.
 8. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft van kracht, ook als één of meer van de klanten de overeenkomst beëindigen, tenzij Design Pixels schriftelijk instemt met ontheffing van de aansprakelijkheid.
 9. Bij het aangaan van de overeenkomst erkennen alle betrokken klanten dat zij op de hoogte zijn van deze hoofdelijke aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan.

Aansprakelijkheid Design Pixels

 1. Design Pixels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Design Pixels.
 2. Indien Design Pixels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a) Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  b) Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Design Pixels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Design Pixels toegerekend kunnen worden.
  c) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Design Pixels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, of schade aan derden.
 5. Indien Design Pixels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding door de klant dient binnen 12 maanden na het ontstaan van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Design Pixels is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Design Pixels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Design Pixels niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Design Pixels of van derden daaronder begrepen.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Design Pixels of haar leidinggevende ondergeschikten.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Design Pixels vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Onder “de gebeurtenis” als bedoeld in lid 1 wordt verstaan het moment waarop de schade is ontstaan of, bij niet direct waarneembare schade, het moment waarop de klant de schade redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 3. De klant dient Design Pixels zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontdekken van enige schade of het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk in kennis te stellen van de schade. Bij gebreke hiervan kan de klant geen beroep meer doen op deze schade, onverminderd het bepaalde in lid 1.
 4. De in lid 1 genoemde vervaltermijn geldt niet indien:
  a) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Design Pixels of haar leidinggevenden;
  b) de wet een langere vervaltermijn voorschrijft die niet contractueel kan worden verkort.
 5. Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de klant op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Design Pixels terzake heeft geprotesteerd. Dit betekent dat de klant, naast de in lid 1 genoemde vervaltermijn, ook tijdig moet klagen over een gebrek in de prestatie van Design Pixels.
 6. Het indienen van een klacht of het melden van schade schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 7. De in dit artikel genoemde vervaltermijn kan niet worden opgeschort of onderbroken, tenzij Design Pixels hier schriftelijk mee instemt.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Design Pixels toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Design Pixels niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Design Pixels in verzuim is. Van verzuim is sprake indien:
  a) Design Pixels een prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en
  b) Design Pixels door de klant schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 3. Design Pixels heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Design Pixels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de gronden waarop de ontbinding is gebaseerd.
 5. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Design Pixels op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Design Pixels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de prestaties die reeds zijn verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij de klant bewijst dat Design Pixels ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 7. Bedragen die Design Pixels vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Indien één der partijen de overeenkomst ontbindt, is deze partij verplicht dit onverwijld schriftelijk aan de andere partij mede te delen.
 9. Partijen hebben het recht op gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst indien de tekortkoming slechts een deel van de overeenkomst betreft en het overige deel in stand kan blijven.
 10. Design Pixels behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade die door de ontbinding is ontstaan.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Design Pixels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Design Pixels kan worden toegerekend in een van de wil van Design Pixels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Design Pixels kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Design Pixels 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Design Pixels er weer aan kan voldoen.
 4. Design Pixels zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een overmachtssituatie en de verwachte duur ervan.
 5. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding blijft het niet-ontbonden deel van de overeenkomst in stand. Partijen zijn elkaar voor het ontbonden gedeelte geen schadevergoeding verschuldigd.
 7. Design Pixels is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 8. Beide partijen zijn verplicht om, voor zover dit van hen verlangd kan worden, zich in te spannen om schade die als gevolg van de overmachtssituatie zou kunnen ontstaan voor de andere partij zoveel mogelijk te beperken.
 9. Indien Design Pixels ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Design Pixels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. Design Pixels zal bij wijzigingen in de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een verandering in prijs, levertijd of andere voorwaarden tot gevolg heeft. Indien de wijziging een prijsverhoging van meer dan 10% tot gevolg heeft, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Design Pixels mag kleine wijzigingen die de essentie van de overeenkomst niet aantasten zonder overleg doorvoeren, mits deze wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de te leveren producten of diensten.
 5. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorgestelde wijzigingen, kan elk der partijen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen deze termijn verzetten.
 6. Indien de wijziging van de overeenkomst het gevolg is van wettelijke regelingen of voorschriften, kan Design Pixels de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen eenzijdig doorvoeren. Design Pixels zal de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 7. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Design Pixels zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Design Pixels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Onder wijzigingen van ondergeschikt belang wordt verstaan: wijzigingen die geen significante impact hebben op de rechten en plichten van de klant, zoals taalkundige aanpassingen of verduidelijkingen.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Design Pixels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Onder grote inhoudelijke wijzigingen wordt verstaan: wijzigingen die de rechten en plichten van de klant substantieel beïnvloeden, zoals veranderingen in prijsstructuur, leveringsvoorwaarden of aansprakelijkheid.
 4. Design Pixels zal de klant ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen schriftelijk (per e-mail of post) informeren over alle wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 5. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Dit recht tot opzegging vervalt 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging.
 6. Voor zakelijke klanten geldt dat zij worden geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien zij niet binnen 14 dagen na kennisgeving schriftelijk bezwaar maken.
 7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de wijziging. Voor bestaande overeenkomsten gelden de nieuwe voorwaarden vanaf 30 dagen na kennisgeving, tenzij de klant binnen deze termijn bezwaar maakt of de overeenkomst opzegt.
 8. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 9. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds te vinden op de website van Design Pixels.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Design Pixels. Onder schriftelijke instemming wordt verstaan: per brief, e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat dit beding ook geldt tegenover derden en dat een overdracht in strijd met dit beding ongeldig is.
 3. Voor het aanvragen van toestemming voor de overdracht van rechten dient de klant een schriftelijk verzoek in te dienen bij Design Pixels, waarin de reden voor de gewenste overdracht en de gegevens van de beoogde nieuwe rechthebbende worden vermeld.
 4. Design Pixels zal binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek reageren. Design Pixels behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen toestemming te weigeren.
 5. Deze bepaling is niet van toepassing op:
  a) De overdracht van vorderingsrechten, voor zover deze overdracht is toegestaan op grond van artikel 3:83 lid 2 BW.
  b) De overgang van rechten als gevolg van fusie, splitsing of andere vormen van rechtsopvolging onder algemene titel.
 6. De klant vrijwaart Design Pixels voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van dit artikel door de klant.
 7. Design Pixels behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, mits de kwaliteit van de dienstverlening hierdoor niet vermindert. De klant geeft bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Design Pixels bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Design Pixels en de klant zullen in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 4. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een vervangende bepaling, kan elk der partijen de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige of mediator. De kosten hiervoor worden gelijkelijk verdeeld over beide partijen, tenzij anders overeengekomen.
 5. De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling laat de geldigheid van de overeenkomst als geheel onaangetast, tenzij de nietige of vernietigbare bepaling van zodanig essentieel belang is dat de overeenkomst zonder die bepaling niet tot stand zou zijn gekomen.
 6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden strijdig is met een wettelijke bepaling van dwingend recht, zal de wettelijke bepaling prevaleren.
 7. Design Pixels behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen naar aanleiding van een nietige of vernietigde bepaling, met inachtneming van de procedure zoals beschreven in het artikel “Wijziging algemene voorwaarden”.
 8. Deze clausule is zelf ook onderworpen aan de werking van dit artikel, mocht deze ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Design Pixels is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Voor consumenten geldt dat zij, in afwijking van lid 2, het recht hebben om geschillen voor te leggen aan de rechter die volgens de normale competentieregels bevoegd is, tenzij Design Pixels zich beroept op een forumkeuze die aangesloten is bij de woon- of vestigingsplaats van Design Pixels.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter, verplichten partijen zich om hun uiterste best te doen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Partijen kunnen overeenkomen om geschillen te beslechten middels mediation of arbitrage, voordat zij zich tot de rechter wenden. De kosten hiervan worden gelijkelijk verdeeld over beide partijen, tenzij anders overeengekomen.
 6. In geval van internationale geschillen tussen Design Pixels en een klant die buiten Nederland is gevestigd, is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.
 7. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd is met de wet, zal deze bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
 8. Design Pixels behoudt zich het recht voor om deze clausule aan te passen indien wijzigingen in wet- en regelgeving of jurisprudentie dit noodzakelijk maken.
 9. Deze forumkeuze doet geen afbreuk aan het recht van Design Pixels om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Opgesteld op 11 juli 2024