Privacy beleid

Design Pixels

Design Pixels, gevestigd aan Aan de put 44, 6373VT te Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://designpixels.nl
Aan de put 44, 6373VT Landgraaf
0612198230

Voor hulp of informatie kunt u contact opnemen via info@designpixels.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Design Pixels verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Internetbrowser en type apparaat
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij doen geen zaken met minderjarige bezoekers en proberen om die reden ook geen persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd(en). Het is echter lastig te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Om die reden adviseren we ouders ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).
Als u in de veronderstelling bent dat wij ten onrechte persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@designpixels.nl. Als dat inderdaad het geval is, dan zullen wij deze gegevens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Design Pixels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om u desgewenst te kunnen contacteren (voor het eventueel verlenen van een dienst)
  • Geautomatiseerde besluitvorming

Design Pixels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit. Design Pixels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Opslag emailadres en naam in office365.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Design Pixels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar
Personalia > Bewaartermijn 1 jaar
Adres > Bewaartermijn 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Design Pixels verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en wanneer u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design Pixels maakt gebruik van technische en functionele cookies. Hieronder vallen ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverstrekking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Design Pixels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar designpixels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Design Pixels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Design Pixels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@designpixels.nl.